CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Informațiile confidențiale sunt considerate ca orice informație sau date, indiferent dacă au fost sau nu întocmite pe suport de hârtie sau electronic sau sub orice altă formă care este deja în uz sau care ar putea fi inventată în viitor, pe care BULGARY.MD le notifică sau le pune la dispoziție. CLIENTUL sau la care acesta din urmă poate avea acces cu sau fără știrea și/sau acordul expres al BULGARY.MD. Prin urmare, informațiile confidențiale vor fi considerate următoarele și vor include, dar fără a se limita la: orice baze de date și prototipuri create din documentele furnizate, software de gestionare proprietar, parole ale sistemului informatic, informații despre utilizatori, numere de telefon, numere de fax, e-mail adrese, adrese de birouri, agenții, departamente și sedii, programe de calculator, copii, rutine, surse, analize funcționale și organizaționale, know-how, formule, procese, idei, invenții (brevetabile sau nu), date financiare și planuri de dezvoltare, strategiile, conținutul oricăror oferte care pot fi făcute și orice alte documente justificative, date sau materiale aparținând BULGARY.MD sau disponibile pe site-ul său la care CLIENTUL poate avea acces. În nicio circumstanță nu pot fi considerate informații confidențiale: • Orice informație care este conținută în bibliografia publică sau care poate deveni cunoscută publică, cu excepția cazului în care devine publică din cauza încălcării acordului de către una dintre părți. • Orice informație sau know-how furnizat de terți. • Când divulgarea este cerută de lege. • Dezvăluirea oricăror informații la solicitarea instanțelor sau tribunalelor • Informații referitoare la date economice sau de orice alt fel care trebuie transmise Statului, autorităților locale sau autonome din cauza cerințelor fiscale sau de muncă și a contractelor administrative.

NEDIVULGARE: Dezvăluirea totală sau parțială a oricăreia dintre informațiile confidențiale la care CLIENTUL poate avea acces prin contractarea și prestarea serviciilor sale către terți persoane fizice sau companii va fi în mod expres interzisă. CLIENTUL garantează că angajații săi, clienții, furnizorii, subcontractanții și orice alte părți legate de acordurile dintre BULGARY.MD și CLIENT își îndeplinesc angajamentele de confidențialitate cuprinse în acest document. Trebuie adoptate măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentului de confidențialitate, iar CLIENTUL va fi responsabil pentru orice pretenții sau daune cauzate de neîndeplinirea acestei obligații. CLIENTUL se obligă să îndeplinească aceste angajamente de confidențialitate de la data semnării prezentului acord și să continue să facă acest lucru indiferent dacă relația dintre părți este sau nu în vigoare. În cazul în care CLIENTUL sau oricare dintre angajații, agenții, furnizorii sau reprezentanții săi concepe vreo invenție, inovație, descoperire, program de calculator, proces, tehnică sau altele asemenea, ca urmare a observării sau a accesului la Informațiile Confidențiale, CLIENTUL este de acord să atribuie sau să fi atribuit respectiva invenție, inovație, descoperire, program de calculator, tehnică sau altele asemenea, către BULGARY.MD.

ÎNCĂLCAREA CLAUZELOR DE CONFIDENȚIALITATE: În afară de cele menționate în clauza de protecție a datelor cu caracter personal, și de obligația de a despăgubi orice pierderi sau prejudicii specifice cauzate, ca urmare a încălcării de către CLIENT a obligațiilor de confidențialitate enunțate, acesta din urmă va plăti și BULGARY.MD un suma din aceasta va fi consiliată ulterior.

ACCES LA DATE PERSONALE: În cazul în care BULGARY.MD are nevoie de acces la datele cu caracter personal care sunt strict necesare pentru a furniza serviciile solicitate de consumatorul final, BULGARY.MD și CLIENTUL se vor asigura că acest lucru este posibil din punct de vedere legal în conformitate cu Directivele Europene 95/46, 2002/58 și /sau orice legislație care le dezvoltă, le adaugă și, după caz, le înlocuiește (denumită în continuare prin inițialele sale PDPR – regulament privind protecția datelor cu caracter personal-). CLIENTUL garantează prin prezenta că are toate consimțământurile și autorizațiile necesare din partea persoanei vizate pentru transferul acestor date personale către BULGARY.MD și autorizează BULGARY.MD să procedeze cu toate transferurile ulterioare de date pentru a finaliza solicitarea și rezervarea serviciilor de călătorie. . Informațiile personale pe care BULGARY.MD le poate colecta de la furnizorul de servicii, precum și orice date cu caracter personal pe care, în utilizarea acestui sistem, CLIENTUL le poate dezvălui către BULGARY.MD vor fi înțelese ca obținute, tratate și transmise cu strictă observație și în deplină conformitate. cu cerințele prevăzute de PDPR. CLIENTUL se angajează prin prezenta să furnizeze date exacte și să le actualizeze dacă este necesar, astfel încât să ofere o imagine fidelă a situației actuale a consumatorului final. In indeplinirea celor prevazute in PDPR, CLIENTUL si BULGARY.MD se angajeaza sa pastreze secretul profesional cu privire la aceste date, chiar si atunci cand relatia lor s-a incetat si sa se asigure ca personalul care presteaza serviciile respecta obligatia mentionata mai sus. BULGARY.MD și CLIENTUL declară și garantează că au instalat măsurile tehnice și operaționale de securitate care garantează securitatea datelor cu caracter personal și previne alterarea, pierderea, manipularea greșită și/sau accesul neautorizat la acestea, ținând cont de starea tehnologiei, de natura acestora. datele stocate și riscurile la care sunt expuse. Persoana responsabilă cu aceste fișiere este: BULGARY.MD cu adresa companiei în m. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 16, Moldova.

În cazul în care CLIENTUL ar dori să își exercite drepturile de acces, rectificare, anulare sau opoziție acordate de PDPR, CLIENTUL se poate adresa bulgarymoldova@gmail.com sau poate trimite o scrisoare semnată către BULGARY.MD în care să indice prestația solicitată cu privire la datele personale și o copie a documentului relevant. Cartea de identitate sau pașaportul utilizatorului CLIENTULUI care solicită această performanță.

BULGARY.MD și CLIENTUL se angajează în mod special următoarele în cazul în care au acces la orice date cu caracter personal: • Să se asigure că datele sunt stocate prin măsurile de securitate tehnice și organizatorice impuse de lege care garantează securitatea acestora, evitând modificarea neautorizată a acestora; pierderea, prelucrarea sau accesul, în funcție de starea tehnologiei din când în când, de natura datelor și de posibilele riscuri la care sunt expuse. • Să utilizeze sau să aplice datele doar pentru a presta serviciile convenite și pentru a atinge scopurile convenite. • Să nu transmită astfel de date altor părți, nici măcar în scopul păstrării în siguranță, nici textele, evaluările sau procesele similare menționate mai sus, nici să copieze sau să reproducă parțial sau integral informațiile, rezultatele sau listele acestora. • Pentru a se asigura că datele sunt tratate numai de către angajații care au nevoie de ele pentru a presta serviciile și orice terți cărora le sunt dezvăluite informațiile trebuie să respecte obligația de confidențialitate. • Odată ce serviciile au fost furnizate, se angajează să distrugă aceste date sau să le restituie acestora, împreună cu orice suport sau documente care conțin astfel de informații și nu trebuie să păstreze nicio copie a acestora.

CLIENTUL autorizează prin prezenta BULGARY.MD să dezvăluie informațiile consumatorului final către terți în scopul exclusiv de completare a rezervării consumatorului final și de administrare asociată. Orice date astfel colectate pe acest website pot fi transmise, conform PDPR, acelor entități care trebuie implicate în vederea contractării serviciilor solicitate. În cazul în care serviciile de ședere sau de călătorie ale consumatorului final sunt furnizate/prestate în afara Spațiului Economic European (SEE) sau în afara domeniului de aplicare al Cadrului Safe Harbour dintre SUA și Uniunea Europeană, este posibil ca controalele privind protecția datelor să nu fie la fel de puternice precum cerințele legale din PDPR . Prin urmare, CLIENTUL autorizează, de asemenea, în mod explicit BULGARY.MD să transmită respectivele informații oricărui furnizor de servicii situat în țări care nu asigură un nivel de protecție comparabil cu cel oferit de prezentul PDPR, în scopul procesării cererii de rezervare. Cu toate acestea, BULGARY.MD nu va transmite nicio informație nici unei persoane care nu sunt direct responsabile pentru aranjamentele de călătorie. În cazul încălcării acestor angajamente sau a oricărei obligații derivate din PDPR de către CLIENT, inclusiv de către angajații săi sau, după caz, de către orice terți contractați, CLIENTUL va fi considerat responsabil pentru prelucrarea acestora și, în special, pe deplin. își asumă toată responsabilitatea și răspunderea pentru orice pretenții împotriva BULGARY.MD ca urmare a oricărui tip de sancțiuni administrative impuse de autoritățile competente, precum și orice daune sau pierderi în proceduri judiciare sau extrajudiciare intentate împotriva BULGARY.MD, inclusiv, în orice caz, costurile pentru onorariile plătibile Consilierului Juridic, Reprezentanților Tribunalului sau oricăror alți profesioniști, precum și o astfel de încălcare a contractului de către CLIENT a celor menționate în această clauză vor fi, de asemenea, considerate în mod specific motiv just pentru încetarea anticipată a serviciilor prestate.

Send Whatsapp Message